- ควบคุมและแก้ไขกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
- ให้คำแนะนำด้านเทคนิคการปรับปรุง แก้ไขปัญหาเครื่องจักร
- รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

Issue Forecast Material to Supplier
- Issue p/o all suppllier & Confirm p/o
- Sending p/o to suppllier by fax & email
- Contract with Supplier to order
- Check stock all material every day
- Make kanban material to supplier 3 Time/Week
- Document keep file & Index
- Make Report every month
- Request Costdown to supplier
- Make Topic Kaizen every month
- Make Action plan every Month
- Select new Supplier
- Audit Main Supplier
- Summary result audit Supplier
- Evaluation Main Supplier 2 Time/Year
- Request sample packing box & Pallet form supplier (New Model)
- Other

- ควบคุมและแก้ไขกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
- ให้คำแนะนำด้านเทคนิคการปรับปรุง แก้ไขปัญหาเครื่องจักร
- รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในสายการผลิตของบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ISO 9001
  The quality management system
 • ISO 14001
  The environment management system
 • Canon Green Activity
  The environment management activity
 • RoHS Directive
  UL/CSA Standard