Work with us.
We are hiring those who like our values!!
“Be Playful, Ambitious, Sincere, Aspiring and Timely”

Apply Now

Work with us.
consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit.

Apply Now

Work with us.
We are hiring those who like our values!!
“Be Playful, Ambitious, Sincere, Aspiring and Timely”

Apply Now

Job positions / open for applications

เลือกตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครด้านล่าง

Production Engineer / วิศวกรฝ่ายผลิต

• ดำเนินงานตาม KPI แผนงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม ผลักดัน แผนงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
• รับผิดชอบในการจัดทำแผน ทดสอบ และผลิตงานตัวอย่าง
• วิเคราะห์หาสาเหตุสิ่งผิดปกติในงาน และกำหนดแนวทางการแก้ไข
• คิด วิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน การผลิตสินค้าปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
• รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่พบ
• ให้คำแนะนำ เสนอแนะทางด้านวิศวกรรม
• ช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานโดยใช้หลักวิศวกรรม

Menu

Intro

Our product

About us

Work with us

Activities

Contact

Contact

Latkrabang Factory
Lat Krabang Industrial Estate
Tel : (+66) 2 326 0450

Gateway Factory
Gateway City Industrial Estate
Tel : (+66) 38 575 038

Certificate

Certificate official by
Intertek Certification Limited


Copyright © 2023 K.U. Nomura Thai
rights reserved.


Copyright © 2023 K.U. Nomura Thai
rights reserved.